Το πρόγραμμα IENE 11 PROVAC αποτελεί μια ισχυρή ανταπόκριση στη σημαντική και επίκαιρη ευρωπαϊκή ανάγκη, που υπογραμμίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα εμβόλια κατά του COVID-19. Έχει στόχο να καταστήσει τους επαγγελματίες υγείας ως αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για θέματα εμβολιασμού και να τους ενδυναμώσει ώστε να αντιμετωπίσουν τη διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό, να αντιμετωπίσουν τις παραπλανητικές και απολύτως ψευδείς πληροφορίες, να υποστηρίζουν και να επεξηγούν τα οφέλη, τους κινδύνους και τη σημασία των εμβολίων κατά του COVID-19 και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού για εμβολιασμό.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας για την προώθηση του εμβολιασμού και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας, να ενισχύσει τις γνώσεις τους σχετικά με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό και να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας, πολιτισμικές και κοινωνικές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, στοχεύει στο να τους ενδυναμώσει να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παραπλανητικές πληροφορίες και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στα εμβόλια, και ιδιαίτερα των ατόμων που είναι πιο διστακτικοί ή ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να αυξήσει το επίπεδο γνώσης σχετικά με τα εμβόλια και τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας και να τους υποστηρίξει να προωθήσουν τον εμβολιασμό και να αντιμετωπίσουν τη διστακτικότητα.
• Να ενισχύσει τις πτυχές που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και την ανοσοποίηση στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας.
• Να αυξήσει την ποιότητα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται σε εμβολιαστικά προγράμματα.